• بررسی نگرش ها و عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 172
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی نگرش ها و عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان)

  تحقیق حاضر به بررسی نگرش ها و عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی در استان سیستان و بلوچستان می پردازد. در این تحقیق تلاش براین است تا عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی را مورد بررسی قرار داده و همچنین راهکارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهیم. این عوامل، با توجه به مطالعه ادبیاتی صورت گرفته و هم چنین با نظر متخصصان و کارشناسان در حوزه نظام های مالی،"عوامل مؤثر" عنوان شده است که این عوامل به سه دسته عوامل مدیریتی، مسئولیت پاسخگویی و بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی می شود که بوسیله شاخص های مختلفی سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

  روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی بوده و از روش های آمار استنباطی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه هایی بین مدیران و کارشناسان مرتبط با نظام های مالی توزیع گردید. داده های گردآوری شده با نرم افزار spss و ecxel مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین نگرش ها و عوامل مؤثر بر استقرار و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها