• بررسی ارتباط ویژگی های هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 390
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی ارتباط ویژگی های هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت

  این پژوهش، براساس مبانی نظری و ادبیات موضوع به بررسی ارتباط ویژگی های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره های زمانی 1393 تا 1397 به روش غربالگری به عنوان نمونه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که بین متغیرهای اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین اثربخشی کمیته حسابرسی و بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد. طبق نتایج پژوهش، سیاست گذاران در بازارهای مالی برای تضمین حداکثر نتایج، باید به اجرای سیاست ها، توجه دقیقی معطوف نمایند و به مدیران اجرایی بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود با نظارت بر کمیته حسابرسی شرکت ها از طریق مکانیزم های کنترلی سیستماتیک، کیفیت اثربخشی را افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها