• بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت با توجه به نقش تعدیلگر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/19
  • تعداد بازدید: 386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت با توجه به نقش تعدیلگر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره

  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت با توجه به نقش تعدیلگر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، برای اندازه گیری ساختار هیأت مدیره از اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره استفاده گردید، همچنین برای محاسبه ساختار سرمایه از اهرم مالی (نسبت بدهی) استفاده شد. نمونه آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ندارند ولی تنوع جنسیتی در هیأت مدیره، تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره بر ساختار سرمایه را تعدیل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها