• اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان

  هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به واسطه مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکارن بخشداری استان سمنان، شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان شناسایی، سپس با هدف رتبه بندی آنها درخت سلسله مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامه ahp طراحی شد و در اختیار همان 30 نفر خبرگان در مرحله قبلی، قرار گرفت.

  پس از حصول داده های اولیه مستخرج از پرسشنامه ها به تشکیل ماتریس-های مقایسه زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطری وزن های نسبی هریک از مولفه ها در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از مولفه ها نیز به دست آمد.

  براساس نتایج به دست آمده: 1) بعد توسعه ای و عمرانی با وزن نرمال 0.309 از بیشترین اولویت برخوردار بود. 2) بعد اجتماعی و فرهنگی با اهمیتی برابر 0.230 در اولویت دوم قرار داشت. 3) بعد خدماتی با وزن نرمال 0.195 در درجه سوم اولویت قرار داشت. 4) بعد زیست محیطی با وزن نرمال 0.156 در اولویت چهارم قرار داشت. 5) بعد اقتصادی با وزن نرمال 0.062 در اولویت پنجم قرار داشت و 6) بعد اداری و حرفه ای با وزن نرمال 0.044 نیز از کمترین اهمیت برخوردار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها