• بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توانمند سازی کارکنان شعب بانک ملی در استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 530
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توانمند سازی کارکنان شعب بانک ملی در استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. حجم جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شعب بانک ملی استان گلستان به تعداد 700 نفر بود. نمونه آماری متناسب با تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 248 نفر بود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. داده‌ های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توانمند سازی کارکنان شعب بانک ملی در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها