• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 986
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارت ‌های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش ‌آموزان انجام شد. طرح پژوهش آزمایشی و با طرح پیش‌ آزمون و پس ‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش ‌آموزان پایه پنجم و ششم در حال تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اهواز در سال 1395-1394، به تعداد 3841 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ‌ها در این مطالعه پرسشنامه ‌های استاندارد شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن (1972) بوده است. نمونه پژوهشی به‌ صورت روش نمونه‌ گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ ای انتخاب شدند و سپس 30 نفر از آزمودنی‌ها از بین این 8 کلاس به ‌طور تصادفی انتخاب‌شده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دوره آزمایشی (آموزش مهارت‌های زندگی) برای گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر 2 گروه پس ‌آزمون به عمل آمد. تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی برافزایش شایستگی اجتماعی مؤثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها