حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تاثیرحباب قیمتی و تمایلات زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیربنیادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 502
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  هدف اصلی تحقیق تاثیرحباب قیمتی و تمایلات زیان گریزی سهامداران برارزش غیر بنیادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تحقیق حاضر از نظرطبقه بندی برمبنای هدف، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش و ماهیت، تحقیقی همبستگی محسوب می گردد. انجام تحقیق درچارچوب استدلالات قیاسی-استقرایی است. در این تحقیق برآوردوتخمین های آماری مدلها و تاثیر چندگانه کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزارهای 5 eviewsو  spssصورت می گیرد و روش تخمین مدلها، ترکیب دادهای مقطعی–سری زمانی (پانل دیتا) می باشد وبرای تاثیر چندگانه کلیه متغیرها برارزش غیر بنیادی از رگرسیون چندگانه استفاده شد تا تاثیر متغیرهای مستقل بر روی وابسته را به طور هم‌ زمان نشان دهد. دراین راستا با یک مدل اقتصاد سنجی با استفاده از داده های مقطعی– سری زمانی (پانل) تاثیر حباب قیمتی، تمایلات زیان گریزی و رفتار عناصر بازار سهام بورس را برارزش غیر بنیادی مانند قیمت بازار، ارزش بنیادی را در 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریک دوره 3 ساله 1393–1391مورد بررسی قرار گیرد و تاثیرسه متغیرحباب قیمتی، تمایلات زیان گریزی و رفتار عناصر بازارسهام بورس برارزش غیر بنیادی موردآزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که میزان تاثیر هرسه متغیر توضیحی با ارزش غیر بنیادیی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی دارد و در میان متغیرهای توضیحی حباب قیمتی تاثیر قابل ملاحظه ای را داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها