• تأثیر تجربه حسابرسی بر هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 732
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هزینه حسابرسی، از موضوعاتی است که، ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند، حق الزحمه بالای حسابرس می تواند وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار ایجاد نماید. این موضوع ممکن است تردیدی اساسی در استقلال حسابرس بوجود آورد. زیرا ممکن است حسابرس برای حفظ مشتری و کسب حق الزحمه بیشتر، گزارش مطلوبتر ارائه دهد. از این رو، عوامل مختلفی می تواند بر هزینه حسابرسی موثر باشد.  از جمله این عوامل، تجربه حسابرسی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تجربه حسابرسی بر هزینه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای پاسخ به این سوال نمونه ای به تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 8 ساله از سال  1386 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از روش میدانی استفاده شده است، در پژوهش حاضر،  داده های مورد نیاز جهت تست فرضیه ها از صورت های مالی و یادداشت های صورت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، از این اطلاعات جهت آزمون مدل ها در نرم افزار eviews وstata   استفاده شد در این پژوهش از روش رگرسیون بارون و کنی (1986) برای برآورد مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. همچنین برای تعیین نوع مدل مورد استفاده از آزمون های مربوط به داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش، نشان داد که تأثیر مثبت و معنی دار بین تجربه حسابرسی و هزینه حسابرسی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها