• تحلیل موانع انتقال و تحول تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1403
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به نقش کلیدی صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، این بنگاهها به جهت محدودیتهای ناشی از مقیاس در جذب و استفاده از تکنولوژی مورد نیاز با چالشهایی مواجه هستند.در این مقاله، مهمترین موانع انتقال و تحول تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل مورد تحلیل قرار می گیرند.نمونه آماری این تحقیق تعداد 102 واحد کوچک و متوسط این استان می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که براساس مرور ادبیات موضوع تهیه شده است. ضریب کرونباخ آلفا به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برابر با 91 % شده است که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه نیز از طریق نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss به عمل آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که عوامل مالی،پشتیبانی، ارتباطی و انسانی عمده ترین موانع انتقال و تحول تکنولوژیکی در صنایع کوچک و متوسط بوده اند که در مجموع 83 درصد واریانس را تبیین کرده اند. بنابراین پیشنهاد می گردد که برای انتقال و تحول موفقیت آمیز تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط به عوامل مالی، پشتیبانی ، ارتباطی و انسانی توجه کافی صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها