همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران آموزش عالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1882
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران سازمان انجام گرفته است. تحقیق حاضر با استفاده از مدل سطح بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن (2000) و فاکتورهای ارتقاء همراستایی گارتلن و شنکز (2007) به ارزیابی همراستایی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. میانگین همراستایی استراتژیک در این موسسه 2/77 بدست آمد که نشان می دهد، موسسه در سطح دوم بلوغ همراستایی قرار دارد که مرحله تعهد می باشد. از میان ابعاد همراستایی استراتژیک، ابعاد ارتباطات، شایستگی و ارزش سازمانی، مدیریت و سطح اعمال اختیار، حیطه عمل و زیرساخت فناوری و مهارت ها در سطح دوم و بعد مشارکت در سطح سوم قرار گرفت.سپس نظرات مدیران کسب وکار و مدیران فناوری اطلاعات مقایسه شد، هر دو گروه مدیران سطح بلوغ همراستایی را سطح دوم ارزیابی کردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها