• بررسی سیاست های تقسیم سود و ساختار مالکیت خانوادگی بر چسبندگی هزینه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/23
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی سیاست های تقسیم سود و ساختار مالکیت خانوادگی بر چسبندگی هزینه

  یافته های برخی محققان در سال های اخیر نشان می دهد که افزایش هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از کاهش هزینه ها هنگام کاهش حجم فعالیت است. چنین رفتار هزینه نامتقارن "چسبندگی هزینه" نامیده می شود. از طرفی چسبندگی هزینه ها تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی می باشد.

  از عوامل موثر بر چسبندگی هزینه مالکیت خانوادگی به عنوان یکی از متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد و همچنین از عوامل دیگر موثر بر چسبندگی هزینه ها سیاست های تقسیم سود می باشد، در این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی و سیاست تقسیم سود بر چسبندگی هزینه ها پرداخته شد.

  در این مطالعه، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 113 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1397 انتخاب گردید. با توجه به متغیرها و مبانی نظری پژوهش دو فرضیه برای پژوهش مطرح شده و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصاد سنجی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مالکیت خانوادگی با چسبندگی هزینه ها رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم