• سنجش سبک زندگی سلامت محور سالمندان و شناخت مولفه های جمعیتی تاثیر گذار برآن (مطالعه موردی : شهر گنبد کاووس)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/25
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سنجش سبک زندگی سلامت محور سالمندان و شناخت مولفه های جمعیتی تاثیر گذار برآن (مطالعه موردی : شهر گنبد کاووس)

  سبک زندگی بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، الگوهای رفتاری و عادات فردی است که در پی فرآیند جامعه پذیری بوجود می آید و یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت است. پژوهش حاضر با هدف سنجش سبک زندگی سلامت محور سالمندان و شناسایی مولفه های جمعیتی تاثیر گذار بر آن در شهر گنبد کاووس انجام شده است، جامعه ی آماری تحقیق، سالمندان بالای 60 سال شهر گنبد کاووس بوده است که از مجموع 11360 نفر، با استفاده ازفرمول کوکران تعداد 372 نفر بعنوان نمونه بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند و با ابزار پرسشنامه( lsq ) مورد مطالعه قرار گرفته اند، نتایج تحقیق نشان داده است که میانگین سبک زندگی سلامت محور سالمندان شهر گنبد کاووس( 142.65 ) بالاتر از متوسط بوده است و میانگین زنان( 144.65 ) بیشتر از مردان ( 140.34) نشان داده شده است.

  همچنین میانگین سبک زندگی سلامت محور زنان در پنج بعد، سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها و سلامت محیطی بیشتر از مردان نشان داده شده است، تحلیل رگرسیون چند متغیره، برای سنجش رابطه ی معناداری مولفه های جمعیتی و سبک زندگی سلامت محور سالمندان، مجذور ضریب همبستگی چندگانه( 0.18 ) و ضریب تعیین ( 0.05 ) را نشان داده است و تنها متغیر باقی مانده در این تحلیل متغیر جنسیت با مقدار بتای 0.137 بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها