• فرا تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت خواندن دانش آموزان ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/30
  • تعداد بازدید: 116
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فرا تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت خواندن دانش آموزان ابتدایی

  هدف این پژوهش، فرا تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت خواندن دانش آموزان ابتدایی، می باشد. روش این پژوهش فراتحلیل می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات فارسی انجام شده در حوزه عوامل موثر بر پیشرفت خواندن دانش آموزان ابتدایی در طی 20 سال اخیر بود. حجم نمونه پژوهش شامل 26 مطالعه اولیه بود. برای دسترسی به نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. در این پژوهش، واحد تحلیل، اطلاعات آماری تحقیقات اولیه می باشد . برای تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده از تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از برنامه spss نسخه 26 وcma  نسخه 2 انجام شد. یافته های این پژوهش، نشان داد عوامل زبان شناختی/ کارکردهای اجرایی و مهارتی، عوامل فردی-روانشناختی، عوامل مرتبط با محیط یادگیری / روش های تدریس و عوامل خانوادگی به ترتیب بیشترین اثر معنی دار بر خواندن دانش آموزان ابتدایی را دارند. همچنین مدل مفهومی برای گزارش اندازه اثرهای عوامل موثر بر خواندن استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها