• نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/26
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق

  نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق در شهر اردبیل انجام یافته است. پژوهش حاضر پژوهشی غیرآزمایشی، کمی، کاربردی، و توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زنانی بودند که اقدام به طلاق کرده و از شعبه های دادگاه خانواده به مرکز مشاوره دهنده دادگستری اردبیل، مرجوع شده بودند.

  نمونه حاضر در این پژوهش با توجه به نامعلوم بودن تعداد مراجعین و ممکن نبودن محاسبه حجم جامعه، با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان 200 نفر انتخاب و وارد مطالعه شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (whoqol-bref)، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، جمع آوری شدند.

  تحلیل و تجزیه داده های به دست آمده از مقیاس های معرفی شده، با روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بانرم افزار spss25 انجام شد. نتایج نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه (به صورت منفی b=-0.267)، بر کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق در شهر اردبیل نقش معنی داری دارند (p< 0.05).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها