• بررسی و تاثیر عوامل موثر در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با روش تحلیل سلسله مراتبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/23
  • تعداد بازدید: 128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی و تاثیر عوامل موثر در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با روش تحلیل سلسله مراتبی

  تجارت الکترونیک یکی از پیشرفته ترین راه های معاملات است که دارای سود و صرفه بسیاری می باشد. در این مقاله به بررسی و تاثیر عوامل موثر در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پرداخته شده است. از پرسشنامه استاندارد (نانتمبله و گوپال، 2018) استفاده شده است.

  اعتبارمقیاس در روایی پرسشنامه به شیوه های اعتبارمحتوایی، اعتبارملاکی و اعتبارسازه ارزیابی می شود. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمودن مدل از تحلیل داده ها بوسیله تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار expert choice استفاده شده است. مقایسات زوجی معیارها تشکیل شد و در اختیار 20 نفر از خبرگان قرار داده شد.

  بعد از پاسخگویی به مقایسات زوجی، نرخ ناسازگاری جداول محاسبه شد که همگی از 0.1 کوچکتر بود که نشان دهنده این است که ثبات و قابلیت اطمینان مقایسات زوجی در حد قابل قبولی است، سپس با استفاده از روش میانگین هندسی پاسخ ها ادغام شد و در قالب مقایسات زوجی ادغام شده در ادامه آورده شده است.

  نتایج پژوهش برای رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک نشان داد که مزیت رقابتی (c) با وزن 0.378 رتبه اول، کارآیی و اثربخشی (a) با وزن 0.257 رتبه دوم، افزایش سود و کاهش هزینه (b) با وزن 0.143 رتبه سوم، گسترش بازار (d)  با وزن 0.121 رتبه چهارم و خطرات امنیتی  (e) با وزن 0.101 رتبه پنجم را کسب کرده است.

  همچنین نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش سلسله مراتبی نشان داد که در میان کلیه زیر معیارهای پژوهش، کیفیت (c1)  با وزن 0.1379 رتبه اول را کسب کرده است. پس از آن نیز انعطاف پذیری (c2)  با وزن 0.122 قرار دارد. شاخص رهبری هزینه (d1)  نیز با وزن 0.099 در رتبه سوم قرار دارد که نهایتا مولفه های ذکرشده بر شرکت نفت آغاجاری تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها