• نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران ناشی از مخاطرات طبیعی سیل و آبگرفتگی (مورد مطالعه: خط شماره 4 متروی تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/05
  • تعداد بازدید: 160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران ناشی از مخاطرات طبیعی سیل و آبگرفتگی (مورد مطالعه: خط شماره ۴ متروی تهران)

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران ناشی از مخاطرات طبیعی سیل و آبگرفتگی (مورد مطالعه: خط شماره ۴ متروی تهران) بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضرکارکنان 6 ایستگاه آتش نشانی در تهران می باشد. هر کدام از این ایستگاه ها حدود 15 نفر نیرو دارد به این ترتیب تعداد کل جامعه آماری این پژوهش 90 نفر می باشد.

  با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه، به جای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شده و از تمام افرادی که در مدیریت بحران ایستگاه های آتش نشانی مورد مطالعه دخیل هستند به عنوان نمونه پژوهشی کمک گرفته شده است. این تحقیق از لحاظ جمع آوری و داده ها میدانی و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است. در این پژوهش، برای سنجش متغیر برنامه ریزی و عملکرد سازمان آتش نشانی از پرسشنامه فعالیت سازمان آتش نشانی با 3 بعد قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران و 12 گویه و برای سنجش متغیر مدیریت بحران ناشی از بحران سیل از پرسشنامه این متغیر با 8 گویه استفاده شده است.

  تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات جامعه شناختی مربوط به نمونه پژوهش بیان شده است و در بخش آمار استنباطی با توجه به توزیع غیرنرمال داده ها از آزمون ناپارمتریک کای اسکوئر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد برنامه ریزی و عملکرد سازمان آتش نشانی بر مدیریت بحران ناشی ازمخاطرات طبیعی سیل تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها