• مدل یابی رابطه علی بین خود تنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر ایلام با نقش واسطه ای عملکرد های اجرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/11
  • تعداد بازدید: 166
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  مدل یابی رابطه علی بین خود تنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر ایلام با نقش واسطه ای عملکرد های اجرایی

  مقاله حاضر با هدف آزمون نقش میانجی گر عملکرد های اجرایی در رابطه خود تنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با مدل معادلات ساختاری با جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دارای کم توانی ذهنی مشغول به تحصیل در مقاطع پیش حرفه ای و حرفه ای شهر ایلام به تعداد 93 می باشد که حجم نمونه لازم با توجه به محدودیت در حجم جامعه به روش کل شمار و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت (1999)، عملکردهای اجرایی بریف و همکاران (2000)، نارسایی کنشوری عملکردهای اجرایی بارکلی (2010) پس از ترجمه و بومی سازی با فرهنگ کشور بود. نتایج نشان داد که در نمونه دانش آموزان کم توان ذهنی، مدل مفروض واسطه مندی نسبی عملکرد های اجرایی در رابطه خود تنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی با داده ها برازش مطلوبی داشت.

  افزون بر این، نتایج نشان داد که در مدل مفروض، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب مسیر رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و میانجی عملکرد اجرایی در این مدل به میزان اثر 0.122، تاثیر مثبت و مستقیم معناداری دارد. در نتیجه، در راستای یافته ها، ضرورت بررسی خودتنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی در بافت های آموزشی، به منظور تبیین عملکردهای اجرایی پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها