• اثربخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمندسازی بر درک ارزش های خویشتن دختران شبانه روزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/21
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثربخشی آموزش حل مساله با رویکرد توانمندسازی بر درک ارزش های خویشتن دختران شبانه روزی

  اهداف: این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی بر درک ارزش های خویشتن دختران ساکن درشبانه روزی پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. به این منظور 30 نفر از دختران نوجوان ساکن در شبانه روزی شهر نیشابور به صورت تصادفی انتخاب و به همین شیوه در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند.

  گروه مداخله در 8 جلسه آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها از طریق پرسشنامه سازگاری فردی -اجتماعی کالیفرنیا جمع آوری شد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری t برای گروه های مستقل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی، تاثیر معناداری بر سطح درک ارزش های دختران ساکن در شبانه روزی داشته است. و هم چنین بین میانگین گروه مداخله و کنترل، در متغیرمورد بررسی درک ارزش ها تفاوت معنی دار وجود دارد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی می تواند روشی مؤثر جهت ارتقای سطح سازگاری فردی (خرده مقیاس درک ارزش های خویشتن) دختران ساکن در شبانه روزی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها