• اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر سلامت روان و تاب آوری کودکان 5 - 7 سال شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/23
  • تعداد بازدید: 225
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر سلامت روان و تاب آوری کودکان 5 - 7 سال شهر مشهد

  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر سلامت روان و تاب آوری کودکان 5 - 7 سال شهر مشهد است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش اموزان مقطع پیش دبستانی منطقه 3 مشهد می باشد تشکیل می دهند. که برای تکمیل پرسشنامه از والدین کودکان نمونه تحقیق کمک گرفتیم.

  برای این منظور نمونه ای به حجم 30 نفر از بین کودکان 7 - 5 سال شهر مشهد به صورت هدفمند انتخاب شدند، این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 15 نفر) و کنترل ( 15 نفر) جایگزین شدند. از این 15 نفر در هر گروه 9 نفر پسر و 6 نفر دختر بودند. گروه آزمایش به مدت 5 ماه در 20 جلسه 2 ساعته تحت آموزش قرار گرفتن دو گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. همه آزمودنی ها در ابتدای پژوهش و بعد از اجرای آموزش پرسشنامه تاب آوری و سلامت روان را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش بازی درمانی شناختی - رفتاری بر تاب آوری و سلامت روان کودکان  7 – 5 سال تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها