• اثر بخشی آموزش حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ایلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/02
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثر بخشی آموزش حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ایلام

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ایلام بود. این تحقیق از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه شهر ایلام بود. نمونه پژوهش شامل 20 دانش آموز بود که با نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 10 نفر) و کنترل ( 10 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه آموزش های مربوط به آموزش حل مسئله را دریافت کردند.

  اطلاعات این پژوهش از طریق، پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی جمع آوری شد. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل کوواریانس تک متغیره بود، فرضیه ها در سطح 0.05 با نرم افزار spss24 تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش حل مسئله، اثر معناداری بر راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی را داشته است. با استناد به داده های بدست آمده از این پژوهش آموزش حل مسئله به عنوان راهبرد مداخله ای روان شناختی در افزایش میزان راهبردهای خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم