• مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بربهبود رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق در شهر مشهد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/24
  • تعداد بازدید: 126
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بربهبود رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق در شهر مشهد

  هدف تحقیق حاضر مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بربهبود رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق در شهر مشهد است. پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل زوجین در آستانه ی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر مشهد بودند. از میان زوجین در آستانه ی طلاق، 45 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و در سه گروه 15 نفره یعنی دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به تصادف جایگزین شدند.

  روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت میدانی و کتابخانه ای است. ابزارهای گردآوری داده ها، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1989) و پروتکل طرحواره درمانی (10 جلسه) و پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری (10 جلسه) بودند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها و بررسی فرضیه تحقیق از طریق نرم افزار آماری spss26 از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره همراه با آزمون تعقیبی استفاده گردید . نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که رویکردهای زوج درمانی شناختی رفتاری و طرحواره درمانی هر دو بر بهبود رضایت زناشویی زوجین اثر گذارند و رویکرد طرحواره درمانی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین از رویکرد زوج درمانی شناختی رفتاری اثر گذارتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها