• بررسی عوامل کلیدی در توسعه کیفی منابع انسانی در مدارس ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 63
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی عوامل کلیدی در توسعه کیفی منابع انسانی در مدارس ابتدایی

  منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بی شک توسعه منابع انسانی از محوریترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی و از جهت ماهیت آمیخته اکتشافی است.

  جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان نظام آموزش وپرورش و خبرگان دانشگاهی بودند که با شیوه نمونه گیری هدفمند گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری داده ها تعداد ۱۷ مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی از بین ۱۷۶ نفر، تعداد ۱۲۹ نفر شامل، مدیران مدارس، معاونان آموزشی، و اجرایی مدارس به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  ابتدا، با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز، عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)، شناسایی شده اند.نتایج حاصل از تحلیل swot نشان دهنده موقعیت تهاجمی نظام آموزش وپرورش به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه مدیران مدارس است که درنهایت ۴۲ راهبرد شامل: پانزده راهبرد so ، دوازده راهبرد st ، هفت راهبرد wo و هشت راهبرد wt برای توسعه مدیران مدارس ابتدایی در نظام آموزش وپرورش تدوین و پیشنهاد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها