• عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات ایران )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 117
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات ایران )

  هدف این پژوهش بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی داخلی است. از دیدگاه کاربردی، این تحقیق نیاز شرکتها به تاکید بر کیفیت بالای حسابرسی داخلی را برجسته می نماید. این پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. جامعه هدف حسابرسان دیوان محاسبات ایران که سابقه کار حسابرسی داخلی دارند می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  فرضیات پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و ماتریس همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافته های حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای فاصله قدرت، عدم اطمینان و مرد سالاری و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین متغیر جمع گرایی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. لذا فرضیه های فرعی اول، دوم و چهارم رد و فرضیه فرعی سوم پژوهش تایید می شود.

  یافته ها حاکی از رابطه مثبت بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی حسابرسی داخلی دارد که فرضیه اصلی تحقیق را تایید می کند. آزمون فرضیه پنجم که بعنوان متغیر کنترلی تحقیق است عدم تایید این فرضیه را نشان می دهد. افراد در یک سازمان اعتقاد دارند با وجود توزیع نابرابر قدرت در سطح سازمان، حسابرسی داخلی با اثربخشی انجام خواهند داد. همچنین عدم اطمینان بر اثر بخشی حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. نتایج نشان می دهند که افراد منافع فردی و خانوادگی خود را فدای منافع گروهی و سازمانی می نمایند همچنین مردسالاری بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. در کل نتایج آزمون فرضیات حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثرگذار است. در نهایت اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان هایی که از نظر حسابرسی منظم تر است، در وضعیت پائین تر از حد متوسط قرار دارند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها