• مدل سازی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  مدل سازی عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین

  هدف این پژوهش شناخت عوامل موثر بررفتارخرید آنلاین و ارائه ی مدلی جهت تغییر روش و نگرش درجهت پیشبرد کارخرده فروشان، سایت گذاران و تحقیقات محققان دانشگاهی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی واز نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی واز شاخه میدانی می باشد.

  جامعه پژوهش حاضر، کاربران اینترنت مشهد می باشند که حداقل یک بار خرید آنلاین انجام داده باشند. بدین منظور از بین کاربران اینترنت نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام گردید، تعیین حجم نمونه 768 نفر تعیین شد و بوسیله ابزار پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیات نیز ازمدل معادلات ساختاری اکتشافی sem بوسیله نرم افزار smart pls وآمار توصیفی بوسیله نرم افزار spss انجام ونتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها دراین پژوهش که براساس داده های جمع آوری شده حاکی ازارتباط بین زیر ساخت های فنی، حریم خصوصی، بیانیه های امنیت، ادراک از کیفیت خدمات، ادراک امنیت، ادراک اعتماد، سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده و قصد خرید می باشد.

  نتایج بیانگر آنست که تمام پیش بینی فرضیات مورد تایید و برازش مدل درحد بسیار قوی است، حفظ حریم خصوصی براعتماد وامنیت اثر زیادی داشته وادراک اعتماد و سهولت ادراک شده بر قصد خرید آنلاین اثر زیادی دارد که می بایست در برنامه ریزی دست اندرکاران فروشگاه های آنلاین مد نظر قرارگیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها