• بررسی تاثیر شدت تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی و سیاست پرداخت سود سهام بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر شدت تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی و سیاست پرداخت سود سهام بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر شدت تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی و سیاست پرداخت سود سهام بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که نمونه آماری شامل 140 شرکت برای دوره زمانی 1392 تا 1399 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکتهای نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شد.

  تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق با استفاده از روش تخمین egls در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که شدت تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد، لذا با افزایش شدت تحقیق و توسعه، ارزش شرکت افزایش می یابد. محدودیت های مالی تاثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد، لذا با افزایش محدودیت های مالی، ارزش شرکت کاهش می یابد. سیاست پرداخت سود سهام تاثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. شدت تحقیق و توسعه تاثیر معناداری بر رابطه بین سیاست پرداخت سود سهام و ارزش شرکت های دارای محدودیت های مالی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها