• تاثیر راهبردهای کمک خواهی تحصیلی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/21
  • تعداد بازدید: 73
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تاثیر راهبردهای کمک خواهی تحصیلی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه

  هدف از این پژوهش بررسی " اثر بخشی راهبردهای کمک خواهی تحصیلی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه " می باشد تحقیق حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1401 - 1400 بود به منظور تعیین حجم نمونه منطبق با طرح پژوهشی تعداد 60 نفر به روش تصادفی در دو گروه 30 نفره یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شد.

  برای گردآوری داده ها از بسته آموزشی راهبردهای کمک خواهی و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار آماری spss نسخه 22 انجام شد. و نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پس آزمون سازگاری اجتماعی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. بدین معنا که روش راهبردهای کمک خواهی در مقایسه با روش سنتی بر کلیه مولفه های سازگاری اجتماعی موثر بوده است. ( 541 / 0=اندازه اثر ؛ 459 / 0 = لاندای ویلکز؛ 000 / 0 = p و 547 / 11 = f .)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها