• بررسی وضعیت شناختی، عاطفی و مهارتی برنامه ی درسی به لحاظ توجه به عنصر شادی از دیدگاه معلمان دوره ی ابتدایی شهر بوکان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 89
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی وضعیت شناختی، عاطفی و مهارتی برنامه ی درسی به لحاظ توجه به عنصر شادی از دیدگاه معلمان دوره ی ابتدایی شهر بوکان

  هدف از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت شناختی، عاطفی و مهارتی برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی به لحاظ توجه به عنصر شادی بوده است. و از نظر روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه ی معلمان مقطع دوره ی ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 1400 و 1401 جمعا به تعداد 150نفر (90 نفر معلم مرد و 60 نفر معلم زن) بوده که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، تعداد 108 نفر (65 نفر معلم مرد و 43 نفر معلم زن) تعیین گردید که این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای، انتخاب شدند.

  برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد وضعیت شناختی، عاطفی و مهارتی برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی به لحاظ توجه به عنصر شادی از دیدگاه معلمان دوره ی ابتدایی، معنی دار می باشد (p<0.001,df=107). دیدگاه معلمان، توجه به عنصر شادی در هر سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی بالاتر از حد متوسط است. نتایج آزمون فریدمن برای بررسی اولویت بندی توجه به عنصر شادی در حیطه های شناختی، عاطفی و مهارتی از دیدگاه معلمان نشان داد، توجه به عنصر شادی به ترتیب در حیطه مهارتی، حیطه شناختی و حیطه عاطفی در اولویت قرار دارد و همچنین آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها