• مقایسه عزت نفس، خودپنداره و پرخاشگری در مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی شهر جهرم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/24
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  مقایسه عزت نفس، خودپنداره و پرخاشگری در مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی شهر جهرم

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عزت نفس، خودپنداره و پرخاشگری در مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی شهر جهرم بوده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی شهر جهرم بودند. تعداد مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی، 42 نفر بوده است که با توجه به استفاده از روش همتاسازی بر اساس سن و تحصیلات تعداد 42 نفر نیز از مادران دانش آموزان عادی شهر جهرم به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.

  ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 1965، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، 1992 و پرسشنامه خودپنداره پیرز و هریس 1989بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از نرم افزار spss نگارش 25 از آزمون من ویتنی استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نتایج نشان داد که، با توجه به سطح معناداری 750 / 0، بین عزت نفس در مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی شهر جهرم تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتایج آزمون مقایسه ای من ویتنی نشان داد، با توجه به سطح معناداری 561 / 0  بین خودپنداره در مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، پرخاشگری در مادران دانش آموزان دارای نارسایی هوشی و رشدی و مادران دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها