• رابطه هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان متوسطه دوم شهر زابل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/25
  • تعداد بازدید: 117
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  رابطه هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان متوسطه دوم شهر زابل

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان متوسطه دوم شهر زابل بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر زابل می باشند. حجم جامعه 706 نفر است. با توجه به جدول مورگان بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تعداد247 نفر انتخاب شدند.

  در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هیجان خواهی توسط زاکرمن 1978 و پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج نشان داد بین هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها