• بررسی ارتباط سبک های روانشناختی یادگیری با نگرش دینی و معنویت گرایی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 1401 - 1400

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/25
  • تعداد بازدید: 74
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی ارتباط سبک های روانشناختی یادگیری با نگرش دینی و معنویت گرایی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 1401 - 1400

  هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط سبک های روانشناختی یادگیری با نگرش دینی و معنویت گرایی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان خوی بود، پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه نظری شهر خوی به تعداد 1854 نفر بود.

  حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 320 نفر انتخاب می شوند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه سبک های شناختی یادگیری تاولر و دیپ بوی 2003، پرسشنامه نگرش دینی سراج زاده 1377 و پرسشنامه معنویت هال و ادواردز 1996 استفاده شد.

  که روایی آنها توسط استاد راهنما تایید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب، 809 / 0 ، 815 / 0 و 789 / 0 بدست آمد. برای تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد.

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که سبک های روانشناختی یادگیری ( اکتشافی، گروهی، تجربی، ساختار یافته، مشاهده ای ) با نگرش دینی و معنویت گرایی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان خوی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. همچنین تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که نگرش دینی و معنویت گرایی دانش آموزان دختر از طریق سبک های تجربی، ساختار یافته و مشاهده ای به صورت معنی داری قابل پیش بینی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها