• اثر مهارت سواد دیجیتال بر یادگیری کارکنان بازاریابی در راستای افزایش فروش محصولات ایران خودرو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 107
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اثر مهارت سواد دیجیتال بر یادگیری کارکنان بازاریابی در راستای افزایش فروش محصولات ایران خودرو

  مدیران به عنوان پیشگامان تحول به منظور بهره گیری از هر چه بیشتر از امکانات و تسهیلات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات می بایست از سواد دیجیتالی و اطلاعاتی مطلوبی برخوردار باشند و با آموزش به کارکنان خود مسبب افزایش فروش محصولات شوند. تحقیق حاضر باهدف اثر مهارت سواد دیجیتال بر یادگیری کارکنان بازاریابی در راستای افزایش فروش محصولات ایران خودرو صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد.

  جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بازاریابی می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه آماری، حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 134 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه می باشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.8 تأیید شد. نتایج نشان داد که سواد دیجیتال بر دو مولفه (بعد) نگرش ها و ادراکات و عادت های ذهنی تاثیر نداشته. ولی بر سه مولفه (بعد) بسط و اصلاح دانش، اکتساب و درهم تنیدن دانش و استفاده معنی دار از دانش تاثیرگذار می باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم