• بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر جذب مشترى در کسب و کار

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر جذب مشترى در کسب و کار

  امروزه بازاریابی به عنوان بخش لاینفک و هوشمندى از فرایند عملیاتی هر کسب و کارى در بازارسازى، جذب و جلب رضایت مشترى از طریق رسیدگی مناسب به امور مشتریان نقشی فعال دارد. بازاریابی از طریق پایش هوشمند بازار، و شناخت نیاز مشتریان قبل، حین و بعد از ارتباط با سازمان، دانش مدیران را در جهت تصمیم سازى و تصمیم گیرى صحیح بهبود می بخشید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشترى در کسب و کارهاى کوچک و متوسط ، تحقیقی است توصیفی با نتایج کاربردى و روش کمی.

  جامعه آمارى این پژوهش را کلیه مدیران و پرسنل بخش بازاریابی و فروش شرکتهاى کوچک و متوسط تشکیل داده و در راستاى انجام پژوهش، ١٥٧ نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. آزمون فرضیه هاى پژوهش با استفاده از معادلات ساختارى و به کمک نرم افزار smart pls انجام پذیرفت و نتایج نشان داد هوش بازاریابی بر جذب مشترى تاثیر مثبت و معنادارى دارد و ٧٥ درصد از تغییرات در سطح جذب مشترى را تبیین می نماید. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فراسازمانی و عوامل فردى از هوش بازاریابی به ترتیب بالاترین و کمترین تاثیر را در جذب مشترى داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها