• رابطه بین مولفه های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 99
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  رابطه بین مولفه های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مولفه های رهبری خدمتگزار با کیفیت زند گی کاری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شهرداری شهر گرگان انجام شده است. پژوهش حاضر به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک دلفی (مصاحبه با خبرگان) استفاده گردید. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ، ۲۸۶ نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند.

  برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار لاب، کیفیت زندگی کاری والتون و سرمایه اجتماعی محقق ساخته استفاده شده است، که پرسشنامه محقق ساخته از روایی و پایایی مطلوب و مناسبی برخوردار است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss25 و معادلات ساختاری با نرم افزار lisrel می باشد. نتایج به دست آمده گویای آن است که مولفه های رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد. سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری دارای رابطه مثبت و معنی داری است. رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها