• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/28
  • تعداد بازدید: 84
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  آرتساخ ( قره باغ ) تولیدکننده و ﺗﻀﻤﯿﻦ کننده اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ

  ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺸکﻞ آرﺗﺴﺎخ ﯾکﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﺷکﺎرﺳﺎزی ﻣﻮزاﯾﯿک رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﺎکﻢ ﺑﺮ ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ، اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺿﻌﯿﺖ، ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸکﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﯾﺪﮔﺎه آرﺗﺴﺎخ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ آرﺗﺴﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳت.

  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آرﺗﺴﺎخ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، آرﺗﺴﺎخ اﺻﺮار دارد کﻪ ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در روﻧﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﺗﻐﯿﯿﺮ کﻨﺪ، زﯾﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی آزاد ﺷﺪه در دهه ی 90 میلادی ﺑﺮای آرﺗﺴﺎخ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ، روﻧﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ - آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ آرﺗﺴﺎخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾک ﻃﺮف کﺎﻣﻞ در روﻧﺪ ﻣﺬاکﺮات ﺷﺮکﺖ کﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرتساخ ﺗﻨﻬﺎ راه واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ برای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ را اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺗﻠﻘﯽ کﻨﺪ. در انتها پی بردن به صدق بودن این دیدگاه پس از جنگ پاییز 2020 که با برتری جمهوری آذربایجان تهدیدات امنیتی در منطقه افزایش یافته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها