• بررسی تاثیر اهرم های کنترل مدیریتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش میانجی جهت گیری بازار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/27
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

   مقصود از این پژوهش و انجام آن بررسی تاثیر اهرم کنترل رفتارهای مدیریت بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها با توجه به نقش میانجی جهتگیری بازار است. روش پژوهش پیمایشی و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که جهت تعیین روایی آن از نظرات خبرگان استفاده شده است. همچنین، پایایی ابزار پژوهش با روش آلفای کرونباخ  وپایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهش برای کارکنان شرکت کاله (جامعه آماری) ارسال گردید که از کلیه پرسشنامه‌های فرستاده شده تعداد 237 مورد تکمیل و دریافت شد.

  به منظور توصیف وضعیت دموگرافیک از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاریهر دو بعد کنترل گر مدیریتی یعنی سیستم اعتقادی و سیستم کنترل تشخیصی تاثیر معناداری بر مسئولیت پذیری دارند. این تاثیر هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی جهتگیری بازار تایید شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها