• فرهنگ شهروندی و سرمایه اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 118
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  سرمایه اجتماعی در درون یک فرد یا یک سازمان اجتماعی وجود ندارد بلکه در فضای ارتباطی وتعاملی بین افراد وجود دارد. این سرمایه درتقویت ،گسترش و ارتقاء فعالیت های گوناگون شهروندان به عنوان شاخص کلیدی مطرح می شود و توسعه دهنده فرهنگ مدنی و شهروندی ست. سوال مطرح شده این ست که در فرهنگ شهروندی با بهره گیری از چه عوامل و ساز و کارهایی می توان این تعامالت و ارتباطات را بهبود بخشید و مسیر جامعه را به سوی پیشرفت و توسعه رهنمون ساخت ؟

  رویکرد این مقاله ،توصیفی و با روش کتابخانه ای واسنادی ست و رابطه بین فرهنگ شهروندی و سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار داده ست و از آراء و نظرات اندیشمندان حوزه شهروندی ونظریه پردازان ومحققان سرمایه اجتماعی بهره مندشده ست . با تاکید مباحث شهروندی بر تحقق حقوق و ایفای تعهدات توسط شهروندان فعال ، نقش سرمایه اجتماعی در این مباحث مورد توجه واقع شده ست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها