• بررسی تاثیر هوش معنوی بر تصویر بدن و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل خانم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  سابقه و هدف : خانواده یک نظام اجتماعی طبیعی است که در همه مراحل تکوین آن، زوجین خرده نظام اصلی بوده و عوامل متعددی مانند هوش معنوی در رضایت زناشویی آنها موثر است. همچنین تصویر بدن یکی از مهم ترین موارد دل مشغولی افراد می باشد و عامل هوش معنوی عاملی تاثیرگذار بر این مولفه است.

  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیرگذاری مولفه هوش معنوی بر تصویرذهنی بدن و رضایت زناشویی در زنان دانشجوی متاهل می باشد.

  مواد و روش ها : این پژوهش توصـیفی و از نوع همبسـتگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان متاهل خانم بودند که 100 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و مورد پژوهش قرارگرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کینگ (sisri)، پرسشنامه تصویر بدن لیتلتون (bici) ، پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن استفاده شد. داده ها با spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها : نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هوش معنوی و مولفه های آن با تصویر بدنی بانوان، همچنین تصویر بدن با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار دارد. اما بین هوش معنوی و رضایت زناشویی رابطه معنادار دیده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها