• مروری بر دیدگاه های مربوط به محافظه کاری حسابداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/11
  • تعداد بازدید: 80
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎریﺨﻲ دارد. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن زﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎیﻲ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ، در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻔﺴیﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﻛﻤیﺘﻪی ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻣﻔﺎﻫیﻢ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎری را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اﺣﺘیﺎط، ﺑﻪ رﺳﻤیﺖ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻜﻲ از اﺟﺰای ﺧﺼﻮﺻیﺎت ﻛیﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. رویکرد محافظه­کاری شرطی در حسابداری موجب شناسایی به موقع زیان و اخبار بد و هرگونه رویدادهای مالی ناخوشایند که در حساب­های مالی نمایش داده شده و اقلام حسابداری و در انتهای آن سود حسابداری را تحت تأثیر قرار داده و باعث ارائه اطلاعات با کیفیت به استفاده کننده­گان می­گردد.

  مساله مهمی که پیرامون محافظه­کاری در حسابداری وجود دارد این است که آیا این میثاق محدود کننده حسابداری با توجه به اثرات و پیامدهایی که دارد، در نهایت بر کناره گیری حسابرس و راهبری شرکتی تاثیرگذار خواهد بود؟ یا خیر.  در این تحقیق به روش کتابخانه ای مروری بر دیدگاه‌های مربوط به محافظه‌کاری حسابداری خواهیم داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها