• بررسی نقش اثر تعدیل کننده دقت پیش بینی سود بر کیفیت اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/17
  • تعداد بازدید: 34
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف کلی­ از انجام این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کننده دقت پیش بینی سود بر رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. متغیر وابسته این پژوهش:ریسک سیستماتیک، متغیر مستقل: کیفیت اطلاعات حسابداری ، متغیر تعدیلگر: دقت سود  متغیر­های کنترلی: نسبت نقدینگی ، اندازه شرکت و اهرم مالی می­باشند. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون (ols) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1392 الی 1397 می­باشد. نمونه آماری پژوهش 112 شرکت و تعداد  568 داده می باشد.

  این تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف، تحقیقی کاربردی است  و در ردیف مطالعات توصیفی-پس رویدادی قرار می گیرد. جهت بررسی فرضیات از روش داده های ترکیبی و پانل دیتا و روش های رگرسیونی استفاده شد .نتایج فرضیه اول نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) بر ریسک سیستماتیک تاثیر عکس دارد . با بررسی فرضیه دوم  و نوع رابطه مثبت بین اندازه و ریسک سیستماتیک و رابطه منفی بین اهرم مالی و نسبت نقدینگی با ریسک سیستماتیک نیز بیانگر این موضوع می باشد که در شرکتهای بزرگتر با اهرم مالی بالا و نسبت نقدینگی بالا ریسک سیستماتیک کمتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها