• بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر سیاست سرمایه درگردش با تأکید برکیفیت عملکرد کمیته حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/21
  • تعداد بازدید: 47
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر سیاست سرمایه درگردش با تاکید برنقش تعدیلی کیفیت عملکرد کمیته حسابرسی درشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (117 شرکت) بین سالهای 1397 الی 1401 می باشد. در این پژوهش، بیش اعتمادی مدیران تحت عنوان متغیر مستقل و سیاست سرمایه درگردش به عنوان متغیر وابسته و متغیرکیفیت عملکرد کمیته حسابرسی بعنوان متغیر تعدیل‌گر در نظر گرفته شده است.

  برای اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران از مدل احمد و دوئلمن(2013) و اندازه گیری متغیرتعدیلی کیفیت عملکرد کمیته حسابرسی از مدل فراترکیب باباجانی و همکاران(1401) بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار eviews برای تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه‌ های پژوهش استفاده شده است. پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد که برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی و روش داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از تاثیر معکوس و معنی دار بیش اعتمادی مدیران برنسبتهای سرمایه درگردش خالص، قدرت نقدینگی داراییهای جاری از محل وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش( نسبت نقدینگی1)، توانایی بازپرداخت بدهیهای جاری از محل وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش ( نسبت نقدینگی2)، نسبت سرمایه گذاری در دارائیهای جاری به کل دارائیها و نیز تاثیر مستقیم و معنی دار بیش اعتمادی مدیران بر درجه اتکا به بدهیهای جاری برای تحصیل دارائیهای شرکت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها