• مطالعه تطبیقی میزان آمادگی مدیریت دانش آموختگان مدیریت و رشته های فنی دانشگاهها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 881
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در هر کشوری نظام آموزشی اهداف متعددی را دنبال می کند، اما یکی از اهداف اصلی و مهم آموزشی، به ویژه آموزش عالی، ارتقاءدانش، مهارت و توانایی دانش آموختگان برای شناخت و درک مسائل و مشکلات جامعه و محیط واقعی لغایت دانش آموختگان است؛ دانش آموختگان رشته مدیریت نیز از این امر جدا نیستند و هدف از آموزش آنان فراگیری نظریه های سازمان و مدیریت و کاربرد این نظریه ها در سازمان ها و محیط واقعی کار و فعالیت است. دراین مقاله با توجه به «اهمیت آموزش»در زمینه مدیریت سعی شده است، با مقایسه تطبیقی سن دانش آموختگان مدیریت دررشته های فنی، تأثیر این عامل را بر افزایش قابلیت های مدیریتی (توان، انعطاف، تمایل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سطح کیفی آموزش را در مرکز مؤسسات و مراکز مربوطه معین گردد. بنابراین، دانش آموختگان رشته های مدیریت و رشته فنی از دانشگاههای سطح تهران جامعه آماری ما محسوب شده و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه انتخاب شده نشان می دهدکه آموزش نظریه های مدیریت اثر مثبتی برافزایش آمادگی مدیریتی دانش آموختگان ندارد (تنها اثرمثبت مربوط به توانایی مدیریتی است و آموزش بر تمایل به احراز نقش رهبری و انعطاف پذیری استفاده از سبک های گوناگون مؤثر نمی باشد)، همچنین تفاوت معنی داری بین اولویت استفاده از سبک های گوناگون از سوی دو گروه از دانش آموختگان در شرایط گوناگون مشاهده نشده است و سبک غالب مدیریت در هر دو گروه، سبک «استدلالی» است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم