• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 1440
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خصوصیات تصادفی عمومًا به دو دسته وابسته به زمان و مستقل از زمان طبقه بندی می شوند. عدم قطعیت در هندسه یا خواص ماده غالبًا به دسته مسائل تصادفی مستقل از زمان مربوط می شوند؛ در حالی که عدم قطعیت در بارگذاری و شرایط محیطی در دسته مسائل تصادفی وابسته به زمان جای می گیرند. در این مقاله، روش اجزای محدود برای مسائل سازه ای شامل المان پوسته دوار (پوسته متقارن محوری) با خواص مواد غیرقطعی و تحت شرایط بارگذاری استاتیکی (مسائل تصادفی استاتیکی) بسط داده شده است. فرضیات اساسی در این بررسی عبارتند از متغیر در نظر گرفته شدن مدول الاستیسیته و مدول برشی ماده، تعریف میدان تغییر مکان (متغیر مستقل از زمان) به وسیله یک میدان تصادفی یک بعدی همگن و شرایط بارگذاری استاتیکی قطعی. در این بررسی، ابتدا ماتریس سختی المان پوسته دوار با فرض توابع توزیع غیر قطعی (تصادفی) روی المان برای مدول الاستیسیته و مدول برشی ماده، با روش انرژی بدست می آید. سپس بردار بار کلی استخراج گردیده و معادله تعادل کلی سازه (روابط بین نیروها و تغییر مکانها) برقرار می شود. ماتریس سختی کلی سازه و بردار تغییرمکانهای گرهی، بصورت توابعی از متغیرهای تصادفی تعریف می شوند. این متغیرهای تصادفی، در واقع درجات مختلف ممانهای تابع توزیع تصادفی روی عضو می باشند. در نهایت با بسط بردار تغییر مکان های گرهی توسط سری تیلور با تقریب مرتبه اول حول مقادیر میانگین این متغیرهای تصادفی و استفاده از تئوری احتمالات، مقدار میانگین (امید ریاضی بردار تغییر مکانهای گرهی) و توابع تغییرات تغییر مکان های گرهی سازه (عناصر قطر اصلی ماتریس کواریانس تغییر مکانهای گرهی) استخراج می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها