• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 773
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش با هدف تبیین تاثیر دوزهای خوراکی ویتامین ث بر خصوصیات منی قوچ در گوسفند داری مرکز آموزش رسول اکرم (ص) دامغان انجام شد. تیمار ویتامین ث از اول تیر ماه بر روی 9 قوچ 3 تا 4 ساله نژاد سنگسری با میانگین وزن برابر در سه تیمار vitc0 (بدون مصرف ویتامین ث)، vitc1000(روزانه یک گرم ویتامین ث) و vitc2000 (روزانه دو گرم ویتامین ث) آغاز و به مدت 35 روز ادامه یافت. ویتامین ث به طور روزانه و به صورت کپسول، با استفاده از قرص انداز، به گروه های تیمار داده شد. اسپرمگیری در پایان دوره تیمار انجام شد و درصد اسپرم های زنده (l.s.) و طبیعی (n.s.)، تحرک اسپرمها (mo.) و لاکتات دهیدروژناز مایع منی (ldh) اندازه گیری شد. تیمار vitc2000 بر تمامی صفات تاثیر معنی داری داشت اما تیمار vitc1000 تنها بر سطح ldh تاثیر معنی داری داشت. ویتامین ث باعث افزایش معنی دار تحرک و درصد اسپرمهای زنده و نرمال و کاهش معنی دار ldh مایع منی شد. نتایج این تحقیق بیان گر این بود که ویتامین ث می تواند به صورت مکملی بر صفات تولیدمثلی قوچها تاثیر مثبتی داشته باشد، این تاثیر در سیستم سه بار زایش در دو سال که توان تولیدمثلی قوچها باید بالا نگه داشته شود، مفید خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها