• تحلیل عددی تاثیر شیب و انحنای وجه بالادست سرریز اوجی بر روی الگوی جریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 903
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحلیل عددی جریان عبوری از روی سرریز اوجی با شکل تاج بیضی و سرریز usbr در دو حالت وجه بالادست قائم و شیب دار با شیب 3v:3h با استفاده از نرم افزار fluent و تعیین اثر هندسه و شیب انحنای وجه بالادست سرریز و ارتفاع آب پشت سرریز بر میدان جریان و توزیع فشار روی تاج سرریز از اهداف اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس از معادلات ناویراستوکس بر اساس حل میدان جریان، از روش حجم محدود به منظور تعیین پروفیل سطح آب و از مدل آشفتگی (rng) k-ε برای حل میدان آشفتگی استفاده گردید. تغییر هندسه سرریز باعث تغییر توزیع فشار بر تاج سرریز و میزان دبی عبوری از آن می شود، چنانچه در سرریز با تاج بیضی شکل به دلیل وجود پیوستگی در انحنای تاج، فشار منفی کمتری روی تاج نسبت به تاج usbr ایجاد می شود و همین امر باعث افزایش و راندمان تخلیه این سرریز به میزان %2 نسبت به سرریز usbr می شود. شیب دار کردن وجه بالادست سرریز باعث تغییر توزیع فشار روی تاج و ضریب تخلیه و در نهایت دبی تخلیه می شود، چنانچه شیب 3v:3h در وجه بالادست تاج سبب ایجاد %3.4 فشار منفی بیشتری در سطح تماس اوجی شده و به میزان %1.62 دبی بیشتری نسبت به سرریز با دیواره قائم سرریز می کند. تاثیر ارتفاع آب پشت سرریز بر فشار روی تاج هر دو سرریز با تاج بیضی شکل و usbr شبیه سازی گردید و نتایج بدست آمده انطباق خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد. بررسیها نشان می دهد که افزایش ارتفاع آب پشت هر دو سرریز در حالت قائم و شیب دار باعث کاهش %73 فشار روی سطح سرریز و افزایش %64 دبی جریان عبوری از آن می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها