• ارائه مدل تصادفات تونل های واقع در بزرگراه های شهری (مطالعه موردی تونل رسالت- شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 724
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار در تصادفات بوقوع پیوسته در تونل های واقع در بزرگراه های درون شهری پرداخته شده است. بدین منظور به سهم هر یک از عوامل مؤثر اشاره گردیده و تصادفات تونل رسالت به عنوان مطالعه موردی مد نظر داده است. در نهایت رابطه بین فراوانی تصادفات و پارامترهای سرعت، حجم ترافیک، زمان تصادفات در تونل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل ریاضی آن پیشنهاد گردیده است. هدف ارائه یک مدل کلی برای برآورد تعداد تصادفات در تونل های بزرگراهی می باشد. این مدل بر اساس داده های ترافیکی، هندسی، محیطی و تصادفات تونل رسالت شهر تهران پایه ریزی شده و جهت تعیین ضرایب مدل از نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حجم ترافیک، سرعت و زمان از مؤثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر تعداد تصادفات تونل های واقع در بزرگراه های شهری می باشند. کم بودن متغیرها منجر به کاهش خطای مدل شده و در نهایت مدل رگرسیون غیرخطی به عنوان بهترین مدل در نظر گرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها