همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر استفاده از بانکداری مجازی با تاکید بر پذیرش نوآوری توسط مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان قم)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 764
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  o   هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر استفاده از بانکداری مجازی با تاکید بر پذیرش نوآوری مشتریان می باشد.
  o    برای جمع آوری داده های تحقیق از روش پیمایشی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان بانک صادرات ایران در شهر قم، اعم از کسانی که تجربه بانکداری مجازی داشته اند و کسانی که این تجربه را نداشته اند، می باشند. و به منظور انتخاب نمونه معرف جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است و نمونه ای با حجم 385 نفر از طریق پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفته اند؛ جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری (sem) استفاده گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها