• بررسی تأثیر نوع و کیفیت ترمیم بر رفتار کمانشی صفحه حاوی بریدگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1232
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به طور کلی اجزاء سازه ها و ماشین ها در هنگام ساخت ممکن است دارای نقص های پنهان و یا ترکها و درزهای خاص باشند و یا پس از نصب و در شرائط کاری دچار آسیب دیدگی و نقص شوند. از طرفی با توجـه بـه شـرائط کـاری و نـوع خسـارت، امکان رشد خسارت، تحت بارگذاریها و شرائط مرزی مختلف وجود دارد، که امکان تخریب سازه را در زمان کمتری نسبت بـه کارکرد واقعی آن، فراهم می سازد. یکی از راههای جلوگیری از رشد خسارت، ترمیــم آن توسـط روش وصلـه زدن  (patch)می باشد. در این روش با استفاده از یک ماده ترمیم کننده از جنس مواد مرکب پلیمری، قسمت خسـارت دیـده ترمیـم مـی شود. برای استفاده بهینه و موثر از این مواد، در ترمیم و تقویت سازه ها، پارامترهای گوناگونی باید در نظر گرفته شوند، کـه عبارتند از: نوع بارگذاری، شرائط مرزی، هندسه ترمیم (نحوه ترمیم: یک طرفه یا دو طرفه بودن)، کیفیت ترمیم یا اتصــال، زاویه قرار گرفتن الیاف، محل قرار گیری خسارت، نوع و شکل خسارت. با توجه بـه مطـالب فـوق در ایـن مقالـه پارامترهـای مختلف تقویت و تعمیر برای یک المان سازه ای، صفحه تخت با بریدگی دایره ای در مرکز، که تحت بار فشاری محوری قــرار دارد مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر پارامترهای ذکر شده به طور عام و کیفیت اتصال وصله به طور خاص در ظرفیــت بـار کمانش صفحه فوق ارائه می شود. نتایج به دست آمده در راستای تقویت قسمتهایی از سازه های خســارت دیـده کـه شـریط فوق را دارند، راهنما خواهد بود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها