اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطۀ خودکارآمدی و سلامت روان بر خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان زاهدان درسال 94ـ 1393)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 690
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان می باشد. با توجه به اهمیت دوره مهم نوجوانی در زندگی و شناخت هر چه بیشتر عوامل کلیدی در رشد خودباوری و توانمندی دانش آموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکار آمدی عمومی با خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان دختر شهرستان زاهدان در سال تحصیلی94ـ93 در جهت پاسخگویی به این سوال که آیا بین خودکارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد، انجام می گیرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکا آمدی شرر و آدامز و پرسشنامه خلافیت و سلامت روان بوده و پس از اجرای پرسشنامه ها، داده های لازم بدست آمد. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی به انجام رسید. در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که بین خودکارآمدی، سلامت روان و خلاقیت در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم