• بررسی تغییر عملکرد نوروفیزیولوژی شاخه های حرکتی عصب پرونئال عمقی در بیماران با پیچ خوردگی داخلی مچ پا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 798
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ضایعات عناصر خارجی مچ پا به دنبال نیروی غیر طبیعی plantar flexion ,inversion را پیچ خوردگی داخلی مچ پا می نامند. این عارضه در 30-10% بیماران غیر ورزشکار و در 80% بیماران ورزش کار راجعه می شود. تغییر عمل کرد عصب پرونئال عمقی به دنبال پیچ خوردگی داخلی مچ پا و بی ثباتی عمل کردی ناشی از آن یکی از دلایل مطرح در برگشت بیماری می باشد. بررسی سلامت شاخه های حرکتی عصب پرونئال عمقی در این دسته از بیماران غیر ورزش کار محور اصلی تحقیق حاضر می باشد.

  مواد و روش ها: در این بیماران بی ثباتی مکانیکی از طریق talar tilt test ,anterior drawer test ارزیابی گردیده و 11 بیمار در هر درجه ی بی ثباتی مکانیکی 1 و 4 هفته پس از پیچ خوردگی مچ پا ارزیابی الکتریکی شدند .بیماران مزبور برای اولین بار به صورت یک طرفه آسیب دیده بودند، و از سمت سالم بیماران گروه کنترل گرفته شده است. ارزیابی الکتریکی عصب پرونئال عمقی شامل این موارد بوده است: 1- مطالعه ی سرعت هدایت حرکتی عصبی پرونئال عمقی در سه محدوده ی زانو، ساق و مچ پا. 2- ارزیابی فعالیت عضلانی در عضله ی تیبیال قدامی در دو مرحله ی استراحت و حداقل انقباض.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها