• تاثیر تمرین درمانی بر ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دانش آموزان (18-12 ساله) مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی تهران - نابینای پسر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 751
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات 13 ناهنجاری اسکلتی عضلانی (گردن جلو، انحراف طرفی سر، افتادگی طرفی شانه ها، پشت کج، پشت گرد، پشت گود، پشت صاف، افتادگی طرفی لگن، زانوی کمانی، زانوی ضرب دری، کف پای صاف، کف پای گود و شست کج) پس از یک دوره چهار ماهه تمرین درمانی بر دانش آموزان نابینای مادرزادی پسر بدون معلولیت ثانویه بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه شبه تجربی مجموعاً 60 دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی شامل 34 نابینای مطلق و 26 نیمه بینا (مادرزادی ) 18-12 ساله به صورت تصادفی از میان 135 دانش آموز پسر مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی تهران انتخاب شدند. پس از سنجش آن ها با استفاده از دستگاه های سنجش وضعیت بدنی (شطرنجی متحرک- آنتروپومترو پودیوسکوپ) و ثبت نتایج آن، دانش آموزانی که از طریق تست نیویورک دچار یک یا چند ناهنجاری اسکلتی عضلانی (به صورت متوسط یا شدید) تشخیص داده شده بودند در یک برنامه تمرینی (شامل تمرینات رایج کار درمانی و فیزیوتراپی در هر یک از بد وضعیتی های مذکور) چهار ماهه، هر هفته سه جلسه شرکت داده شدند. بعد از اتمام برنامه تمرینی و اجرای پس آزمون نتایج به دست آمده مجدداً ثبت گردید و اطلاعات حاصل در قبل و بعد از آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها